...

บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

(บริการนี้สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

  ขั้นตอนที่ 1

          เตรียมไฟล์บทความให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่ Microsoft Word หรือ PDF
          ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 50 MB

  ขั้นตอนที่ 2

          ส่งบทความที่ต้องการตรวจได้ที่สำนักเลขานุการของแต่ละคณะ / สาขาวิชา
          ระบุอีเมลรับผลการตรวจสอบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยเท่านั้น (@neu.ac.th)

  ขั้นตอนที่ 3

          รับผลการตรวจสอบการคัดลอกภายใน 5 นาที
          กรอกแบบฟอร์มตรวจอักขราวิสุทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คลิกที่นี่
          อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
          ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเซ็นรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ