ประวัติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดดำเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 มีฐานะเป็นฝ่ายงานห้องสมุด สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคาร 2 ชั้น 2 เป็นที่ทำการและได้เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายงานห้องสมุดมาเป็นสำนักวิทยบริการฯ มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2537 ย้ายมาทำการที่ อาคาร 4 ชั้น 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ห้องสมุดมีจำนวนทรัพยากรและผู้ใช้บริการมากขึ้น และในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 สำนักวิทยบริการได้ขยายพื้นที่ห้องสมุดไปยังชั้น 2 ของอาคาร 4 โดยให้บริการตำราภาษาต่างประเทศ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิจัยธุรกิจ สัมมนาคอมพิวเตอร์ โครงงานวิศวกรรมศาสตร์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และบทคัดย่องานวิจัย

สำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งองค์กรออกเป็น 7 ฝ่าย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ ฝ่ายบริหารฐานข้อมูล ซึ่งฝ่ายงานทั้งหมด เป็นการแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิทยบริการฯ (มิได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ในปีการศึกษา 2551 สำนักวิทยบริการฯ ได้แบ่งโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยจัดงานบริหารเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานห้องสมุด กลุ่มงานธุรการ และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปี พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มกลุ่มงานบริหารทั้งหมดเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานห้องสมุด กลุ่มงานธุรการ และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 สำนักวิทยบริการฯ ได้รวมการบริหารระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกันสองส่วน คือ ส่วนวิทยบริการและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยบริการและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (มิได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา)