ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปณิธาน

  • มุ่งให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนองความต้องการของผู้ใช้บริการสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิสัยทัศน์

  • เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

  • พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
  • พัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
  • ส่งเสริมการบริการวิชาการและพัฒนาสู่ชุมชน
  • พัฒนารูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย